Όροι χρήσης


Γενικοί Όροι Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδέχεστε τους Όρους Χρήσεως που ακολουθούν. Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλάκτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο.

1. Χρήση του ιστοχώρου: Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε μέρους του παρόντος ιστοχώρου εφόσον, είτε δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης.

Το Ιατρείο δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να διατηρεί ή να συνεχίζει να διατηρεί τον ιστοχώρο αυτόν και μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει τη λειτουργία του ή να τον τροποποιήσει σημαντικά.

2. Σύνδεσμοι: Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Το Ιατρείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, οιουδήποτε είδους, για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Δέον να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με προσοχή και με δική σας ευθύνη.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία: Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας διατάξεως. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένου του κώδικα html, των εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδική άδεια από το Ιατρείο επί τούτου. Η παρούσα δεν περιορίζει τα δικαιώματα ιδιωτικής αναπαραγωγής που παρέχονται από τον Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλο εφαρμοστέο νομοθέτημα. Ενδεικτικώς η δημοσιοποίηση σε άλλη ιστοσελίδα δεν θεωρείται «ιδιωτική αναπαραγωγή». Επί του περιεχομένου της ιστοσελίδας, το Ιατρείο επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

4. Μη εμπιστευτικότητα πληροφοριών και παραίτηση από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, το Ιατρείο θα θεωρήσει οιαδήποτε αλληλογραφία της αποστείλετε με οιοδήποτε τρόπο, όπως e-mail, φόρμα επικοινωνίας κλπ, ως μη απόρρητη. Το Ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει αυτήν την αλληλογραφία, η οποία μπορεί να εμπεριέχει ακόμα και χρήσιμες ιδέες για νέα προϊόντα, πρωτότυπες πληροφορίες, τεχνικές που θα μπορούσαν να κατοχυρωθούν ως ευρεσιτεχνίες κλπ, με κάθε τρόπο, όπως με αναδημοσίευση, με εμπορική εκμετάλλευση κλπ, δίχως να έχει οιαδήποτε υποχρέωση για αμοιβή ή για οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση, εκτός κι αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από το νόμο. Με την αποστολή μηνύματος προς το Ιατρείο παραιτείστε ρητώς και ανεκκλήτως από οποιοδήποτε δικαίωμα επί του μηνύματος ή από το μήνυμα, όπως ενδεικτικώς το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα.

5. Μερική ακυρότητα: Η παρούσα ισχύει ακόμα κι αν κάποιος ή κάποιοι όροι είναι άκυροι.

6. Γενική ρήτρα καλής πίστης: Ο κατάλογος των περιορισμών είναι ενδεικτικός. Εν όψει και του γεγονότος ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται άνευ ανταλλάγματος, η καλή πίστη ενδέχεται να επιβάλλει κι άλλους περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία: Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου, περιλαμβανομένης της αδικοπρακτικής ευθύνης και της αντιδικίας για την εγκυρότητα των Όρων Χρήσης, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα. Συμφωνείτε ότι παραιτήστε στο μέτρο που είναι επιτρεπτό από τη χρήση ως αποδεικτικών μέσων στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστοχώρο.

Όροι Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο
Το Ιατρείο έχει δημιουργήσει τον ιστοχώρο αυτόν, τον οποίο δικαιούσθε να χρησιμοποιείτε μόνον εφόσον αποδέχεσθε τους όρους χρήσης.

Αποδοχή
Χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο αυτόν αποδέχεστε τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ευαίσθητα Δεδομένα
Το Ιατρείο σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά νοούνται στο πλαίσιο του Ν. 2472/1997. Η αποστολή προς το Ιατρείο επιστολής, περιλαμβανομένου του e-mail, που εμπεριέχει ευαίσθητα δεδομένα (όπως π.χ. για την κατάσταση της υγείας), θεωρείται γραπτή συγκατάθεση κατά την έννοια της περίπτωσης (α), παράγραφος 2, άρθρο 7 του Ν. 2472/1997, και η επιστολή θα διατηρείται στο αρχείο του Ιατρείου για το πρόσφορο και αναγκαίο διάστημα, εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιβάλλει την άμεση καταστροφή της

Μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Τυχόν επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστοχώρου.

Ο παρών ιστοχώρος κατ’ αρχήν δεν εμπεριέχει σελίδες που να απαιτούν την υποβολή στοιχείων που ορίζουν ή μπορούν να ορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων. Εντούτοις, σε κάποιες ή και σε όλες τις σελίδες μπορεί να εγκαθίσταται στο δίσκο σας αρχείο cookie, με αποκλειστικούς σκοπούς τη βελτιστοποίηση της περιήγησης και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Το cookie κατ’ αρχήν δεν συνδέεται με προσωπικά δεδομένα, και ούτε υπάρχει τέτοια βούληση του Ιατρείου, αλλά κάτι τέτοιο, δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

Μη κοινοποίηση σε τρίτους
Το Ιατρείο δεν θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από τους ανωτέρω αναφερόμενους.

Πρόσβαση και τροποποίηση δεδομένων που αφορούν σε εσάς
Αν θέλετε να επισκοπήσετε ή να τροποποιήσετε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ιατρείου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοχώρους
Το Ιατρείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται σε ιστοχώρους, όπου ο παρών ιστοχώρος παραπέμπει.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail