Εντοπισμός του επιπέδου βλάβης του Αυχενικού Νωτιαίου Μυελού με Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό και Μαγνητική Τομογραφία


Η ακόλουθη εργασία παρουσιάστηκε το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής:

Ε. Α. Κεχαγιάς2, Σ. Ν. Δευτεραίος1, Γ. Παναγόπουλος1, Κ. Ε. Καραγεωργίου1, Γ. Ορφανίδης2, Ν. Γεωργακούλιας2, Ε. Αντωνίου2, Α. Σερέτης2

1 Νευρολογική Κλινική, 2 Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών

“Γ. Γεννηματάς”

  

Σκοπός της Μελέτης:  Ο ρόλος του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού (ΔΜΕ, Μυϊκά Προκλητά Δυναμικά ή Μαγνητικά Προκλητά Δυναμικά) στην προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών με αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια.

Υλικό και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 50 ασθενείς με αυχενική σπονδυλωτική μυελοπάθεια και 50 υγιείς (ομάδα ελέγχου). Οι ασθενείς και η ομάδα ελέγχου αξιολογήθηκαν με ΔΜΕ, που περιελάμβανε την καταγραφή των Μυϊκών Προκλητών Δυναμικών από τον Δικέφαλο Βραχιόνιο, που νευρώνεται από τα Α-5/Α-6 μυελοτόμια, τον Απαγωγό του Μικρού Δακτύλου, εννεύρωσης Α-8/Θ-1, και τον Βραχύ Εκτείνοντα τους Δακτύλους, εννεύρωσης Ο-5/Ι-1. Υπολογίσαμε τους Χρόνους Κεντρικής Αγωγής για τα ανωτέρω μυελοτόμια και με βάση αυτούς καθορίσαμε το επίπεδο της βλάβης. Τέλος, συγκρίναμε το εν λόγω επίπεδο με το προσδιοριζόμενο από την MRI ΑΜΣΣ.

Αποτελέσματα: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του ΔΜΕ και της MRI κατέστη δυνατή σε 42 περιπτώσεις. Συμφωνία σημειώθηκε στις 25 από αυτές (59,5%). Σε 17 από τους 42 ασθενείς υπήρξε διαφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων του ΔΜΕ και της MRI. Σε 6 επιπλέον περιπτώσεις η MRI κατέδειξε τον ίδιο βαθμό στένωσης σε πολλαπλά επίπεδα. Εδώ, η άμεση σύγκριση των δύο μεθόδων δεν ήταν δυνατή και αξιοποιήθηκε η μετεγχειρητική κλινική εικόνα προκειμένου να διαπιστωθεί το πραγματικό επίπεδο της βλάβης. Στο 87.5% των περιπτώσεων αυτών το σωστό επίπεδο κατέδειξε ο ΔΜΕ, ενώ στο 12.5% η MRI.

Συμπεράσματα: Ο προσδιορισμός του επιπέδου βλάβης του αυχενικού νωτιαίου μυελού με ΔΜΕ στηρίζεται σε λειτουργικά δεδομένα, παρέχοντας έτσι πληροφορίες συμπηρωματικές προς την MRI ΑΜΣΣ. Μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε ασθενείς με πολλαπλά επίπεδα συμπίεσης – ένα σενάριο που απαντάται συχνά.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail